آموزش و پرورش

20اکتبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنج شنبه ۲۹ مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنج شنبه ۲۹ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنج شنبه ۲۹ مهر مشخص شد.

17اکتبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۲۶ مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۲۶ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه 26 مهر مشخص شد.

16اکتبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای یکشنبه ۲۵ مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای یکشنبه ۲۵ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یک شنبه 25 مهر مشخص شد.

13اکتبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنج شنبه ۲۲ مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنج شنبه ۲۲ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنج شنبه ۲۲ مهر مشخص شد.

11اکتبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۲۰ مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۲۰ مهر

آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه 20 مهر در تمام مقاطع را مشخص کرد.

08اکتبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای شنبه ۱۷ مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای شنبه ۱۷ مهر

آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۱۷ مهر در تمام مقاطع را مشخص کرد.