آمار بیکاری

02نوامبر
هنوز اطلاعات جامع و دقیقی از بیکاری و اشتغال در کشور نداریم
عبدالملکی:

هنوز اطلاعات جامع و دقیقی از بیکاری و اشتغال در کشور نداریم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هنوز اطلاعات جامع و دقیقی از بیکاری و اشتغال در کشور نداریم.