آلمان

20نوامبر
دولت آلمان امنیت اماکن دیپلماتیک ایران را تامین کند
خطیب زاده:

دولت آلمان امنیت اماکن دیپلماتیک ایران را تامین کند

سخنگوی وزارت خارجه از دولت آلمان خواست نسبت به وظایف قطعی خود در تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک ایران در آلمان در چارچوب کنوانسیون وین جدی و مسئولانه عمل کند.