Thursday, 29 September , 2022

آرامگاه میر سیدعلی همدانی

رئیس جمهور وارد شهر کولاب شد
در جریان سفر به تاجیکستان؛

رئیس جمهور وارد شهر کولاب شد

رئیس جمهور در آخرین مرحله از سفر سه روزه به کشور تاجیکستان، به منظور زیارت آرامگاه میر سیدعلی همدانی و دیدار با مردم کولاب، امروز وارد این شهر شد.