آثار سینمایی

10دسامبر
نمایش آثار سینمایی بدون اخذ پروانه نمایش از شوراهای نظارتی تخلف است
حبیب ایل بیگی:

نمایش آثار سینمایی بدون اخذ پروانه نمایش از شوراهای نظارتی تخلف است

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت: نمایش آثار سینمایی بدون اخذ پروانه نمایش از شوراهای نظارتی در سازمان سینمایی تخلف است.